User Tools

Site Tools


faq_sto_je_trajni_nalog

Što je trajni nalog?

Trajni nalog je posebna ovlast obveznika plaćanja doprinosa banci koja vodi njegov račun da može iznose obračunanih obveznih doprinosa prenositi na teret njegova računa, a u korist uplatnog računa obveznih doprinosa.

Trajni nalog se daje u pisanom obliku potpisanom i ovjerenom od strane ovlaštene osobe obveznika plaćanja doprinosa, a po jedan primjerak se dostavlja ispostavi Porezne uprave nadležne prema sjedištu obveznika i Središnjem registru osiguranika (u nastavku teksta REGOS).

Banka koja je od obveznika plaćanja doprinosa zaprimila trajni nalog za prijenos sredstava postupa po nalogu nakon što od Porezne uprave i/ili od REGOS-a zaprimi podatke o vrsti i o iznosima obveznih doprinosa.

Propisi

faq_sto_je_trajni_nalog.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)