User Tools

Site Tools


evo_sto_se_dogada_sa_pdv-om_nakon_ulaska_u_eu_09.07.2013

Porezna uprava odgovara

Evo što se događa s PDV-om nakon ulaska u EU!

Porezna uprava objavila je tablicu s najčešćim pitanjima i odgovorima u vezi s novim Zakonom o PDV-u i što se događa nakon što je Hrvatska 1. srpnja ušla u EU.

1. Treba li obrt koji obavlja autoprijevozničku djelatnost obračunavati PDV kada:

A. Obavlja uslugu prijevoza iz Italije u Belgiju, a nalog za prijevoz daje austrijska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.

B. Obavlja uslugu prijevoza iz Belgije u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje njemačka špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice obračunat će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

C. Obavlja uslugu prijevoza iz Nizozemske u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje hrvatska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez.

2. Obračunava li se od 1. srpnja 2013. PDV na usluge koje su izvršene unutar slobodne zone te na dobra koja ulaze u slobodnu zonu. Postavlja se i pitanje kada se dobra isporučuju iz slobodne zone u drugu državu članicu Europske unije podliježu li plaćanju PDV-a?

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone u fiskalnom smislu uključuju se u područje Republike Hrvatske. Na isporuke dobara i usluga u slobodne zone primjenjivat će se iste odredbe Zakona o PDV-u koje se odnose na poslovanje drugih poreznih obveznika u tuzemstvu s tuzemnim poreznim obveznicima, poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja. Ako porezni obveznik iz druge države članice ili tuzemni obveznik nabavlja dobra koja će smjestiti u slobodnu zonu radi izvoza izvan Europske unije ta dobra će biti oslobođena plaćanja PDV-a.

3. Koje su obveze tuzemnog poreznog obveznika koji je imao uvoz iz Njemačke prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a isporuku dorađenog dobra u Njemačku obavlja nakon 1. srpnja 2013. Tuzemni porezni obveznik uvezao je iskrojeni materijal, gume i konce i izvršio je uslugu šivanja.

Člankom 137. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da se na takvu isporuku mogu primijeniti odredbe Zakona o PDV-u koji je bio na snazi kad su dobra bila podvrgnuta postupku privremenog uvoza stoga je navedena isporuka oslobođena PDV-a.

Napomena: Da je tuzemni porezni obveznik navedeni materijal primio nakon 1. srpnja 2013. radilo bi se o usluzi šivanja obavljenoj drugom poreznom obvezniku koja je oporeziva prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge.

4. Treba li na računu za obavljenu uslugu prijevoza poreznom obvezniku iz druge države članice navesti „prijenos porezne obveze“ ili tzv.“reverse charge“?

Opće načelo u vezi s mjestom oporezivanja usluga propisano je člankom 17. stavkom 1. Zakona o PDV-a (odnosno člankom 44. Direktive 2006/112/EZ), stoga je kod usluge prijevoza u računu potrebno navesti da je riječ o prijenosu porezne obveze temeljem članka. 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

5. Treba li se liječnik koji je obveznik poreza na dohodak, odnosno liječnik koji je obveznik poreza na dobit koji djelatnost obavljaju u okviru privatne prakse upisati u registar obveznika PDV-a.

Ne, liječnici koji obavljaju djelatnost u sklopu privatne prakse neovisno o tome jesu li obveznici poreza na dohodak ili dobit nisu obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a. Početkom primjene Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2013. godine nije se promijenio način oporezivanja liječnika koji obavljaju djelatnost u sklopu privatne prakse.

6. Mora li od 1. srpnja 2013. mali porezni obveznik na računima koje izdaje naznačiti da nije upisan u registar obveznika PDV-a?

Mali porezni obveznik u računu treba naznačiti da PDV nije obračunat na temelju članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u.

7. Treba li porezni obveznik „marina“ koji obavlja uslugu najma vezova jahtama koje su u vlasništvu stranih poreznih obveznika koji su im poslali svoj PDV broj s predznakom države iz koje dolaze (npr. Austrija). na obavljenu uslugu obračunati PDV?

Porezni obveznik „marina“ treba obračunati PDV prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u s obzirom na to da je riječ o usluzi u vezi s nekretninom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, što je propisano člankom 19. Zakona o PDV-u i člankom 33. Pravilnika o PDV-u.

8. Treba li porezni obveznik „marina“ koji radi popravak jahti u vlasništvu stranih poreznih obveznika i redovno održavanje na suhom vezu obračunati PDV. Radi se o popravku s upotrebom materijala pri čemu je nekada cijena ugrađenog materijala više od 50% obavljenog popravka, a nekada neznatno.

Radi se o usluzi koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj usluge iz druge države članice obračunat će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

9. Hrvatski porezni obveznik koji od 1. srpnja 2013. ima PDV identifikacijski broj prodaje brodsku opremu (dobra) poreznom obvezniku u Norveškoj (3. zemlja). Dobra što ih je kupio Norvežanin prevoze se direktno od hrvatskog poreznog obveznika u Njemačku poreznom obvezniku. Koje su porezne obveze hrvatskog poreznog obveznika?

Isporuka dobara poreznom obvezniku iz Norveške nije izvoz, jer dobra nisu napustila područje Europske unije. Ako porezni obveznik iz Norveške nije registriran u Njemačkoj, odnosno nema njemački PDV identifikacijski broj, hrvatski porezni obveznik treba zaračunati hrvatski PDV.

U slučaju da porezni obveznik iz Norveške ima njemački PDV identifikacijski broj, tada hrvatski porezni obveznik na obavljenu isporuku neće obračunati hrvatski PDV, nego će u računu staviti napomenu da se radi o oslobođenju od PDV-a prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona o PDV-u, a norveški porezni obveznik će na takvo stjecanje dobara u Njemačkoj platiti PDV prema odredbama njemačkog Zakona o PDV-u.

Usluga prijevoza koju hrvatski porezni obveznik obavi norveškom poreznom obvezniku iz Republike Hrvatske u Njemačku ne podliježe oporezivanju hrvatskim PDV-om s obzirom na to da se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Primatelj usluge norveški porezni obveznik platit će PDV sukladno odredbama norveškog Zakona o PDV-u.

10. Može li se poreznom obvezniku koji je zatražio izdavanje rješenja iz članka 76. stavka 8. Zakona o PDV-u za primjenu plaćanja PDV-a pri uvozu prema obračunskoj kategoriji izdati takvo rješenje od 1. srpnja 2013.?

U vezi navedenog u Uputi – uvoz nakon 1. srpnja 2013. KLASA: 410-19/13-01/208, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 17. lipnja 2013. navedeno je da se naglašava da postoji mogućnost da na temelju rješenja Ministarstva financija – Porezne uprave prilikom uvoza porezni obveznici koji imaju potpuno pravo odbitka pretporeza, fizički ne uplaćuju PDV već da za njih to bude obračunska kategorija, što znači da će u istoj prijavi PDV-a porezni obveznik iskazati obvezu PDV-a pri uvozu i isti taj porez iskazat će kao pretporez u odgovarajućem polju prijave PDV-a. Obračunska kategorija neće biti u primjeni odmah 1. srpnja 2013., s obzirom na to da je za primjenu obračunske kategorije pri uvozu nužno donošenje Pravilnika iz članka 76. stavka 10. Zakona o PDV-u koji treba donijeti u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Stoga do donošenja navedenog Pravilnika PDV pri uvozu uplaćivat će se u državni proračun kao i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Porezni obveznik koji je trgovačko društvo i nije upisan u registar obveznika PDV-a (mali porezni obveznik) nakon 1. srpnja 2013. naručuje dobra od njemačkog obveznika PDV-a. Planirana vrijednost dobara je cca 1.000,00 eura, a planirani broj narudžbi na razini godine je 4 do 5 svaka u vrijednosti od cca 1.000,00 eura. U vezi s navedenim postavljena su pitanja treba li navedeni mali porezni obveznik podnijeti zahtjev za izdavanje PDV-a identifikacijskog broja nakon 1. srpnja 2013., i dobiveni broj dostaviti njemačkom dobavljaču te plaća li se hrvatski ili njemački PDV i koje porezne prijave treba podnijeti.

11. Mali porezni obveznik koji nije prešao prag stjecanja od 77.000,00 kuna koji je propisan člankom 5. stavkom 2. Zakona o PDV-u, ili koji nije odustao od praga stjecanja, nije obvezan zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja.

U tom slučaju njemački dobavljač će malom poreznom obvezniku prilikom isporuke dobara obračunati PDV prema odredbama njemačkog Zakona o PDV-u, a mali porezni obveznik nema nikakve obveze u vezi PDV-a (ni plaćanja ni podnošenja prijava) u Republici Hrvatskoj.

Napomena: U slučaju kada mali porezni obveznik prijeđe prag stjecanja ili odustane od praga stjecanja obvezan je Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi dodjele PDV identifikacijskog broja. Dobiveni PDV identifikacijski broj mali porezni obveznik dostaviti će njemačkom dobavljaču, koji tada na obavljenu isporuku neće zaračunati njemački PDV. Mali porezni obveznik obvezan je u tom slučaju obračunati i platiti PDV na stjecanje dobara u Republici Hrvatskoj te je obvezan podnijeti Prijavu za stjecanje dobara i usluga iz drugih država članica Europske unije i prijavu PDV-a u kojima će iskazati stjecanje primljenih dobara i obračunati PDV u obračunskom razdoblju u kojem je imao stjecanja.

12. Je li nakon 1. srpnja 2013. došlo do promjena u vezi evidentiranja i obveze PDV-a u vezi s povratnom ambalažom? Što se tiče povratne ambalaže i obveze PDV-a te vođenja evidencija nije došlo do promjena u odnosu na stanje prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

13. Hrvatski prijevoznik obavlja prijevoz iz Republike Hrvatske u Sloveniju…

Prijevoz plaća hrvatski porezni obveznik koji isporučuje dobra. Hrvatski prijevoznik ispostavlja hrvatskom poreznom obvezniku naručitelju prijevoza račun za obavljeni prijevoz. Primjenjuje li se i u ovom slučaju pravilo da je mjesto oporezivanja tamo gdje je sjedište poreznog obveznika primatelja? Ako hrvatski prijevoznik ulije gorivo u Sloveniji ili ima račune za neke druge nabave ima li pravo na pretporez i koji je postupak za povrat?

Ako hrvatski prijevoznik ispostavlja račun za prijevoz hrvatskom poreznom obvezniku, radi se o usluzi prijevoza unutar Europske unije obavljenoj drugom hrvatskom poreznom obvezniku, pa takva usluga podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u, na osnovi kojeg hrvatski prijevoznik ispostavlja račun s hrvatskim PDV-om. Što se tiče povrata PDV-a, napominjemo da je postupak povrata propisan člankom 74. Zakona o PDV-u. Prema tome PDV koji je platio hrvatski prijevoznik prilikom npr. tankanja goriva u Sloveniji, može povrat tog PDV-a dobiti putem sustava za povrat PDV-a. Hrvatski prijevoznik treba otići u nadležnu ispostavu PU i zatražiti dodjelu lozinke za pristup portalu za povrat PDV-a, nakon toga će zahtjev za povrat PDV-a koji su mu zaračunali slovenski isporučitelji podnijeti elektroničkim putem.

14. Porezni obveznik koji je trgovačko društvo ostvaruje cca 70% prihoda od prodaje u inozemstvu. Svi računi prema inozemnim kupcima iskazani su u valuti, pretežno u eurima. Može li porezni obveznik i dalje u računima iskazivati iznose u eurima?

U članku 81. Zakona o PDV-u propisano je da se iznosi na računima iskazuju u kunama i uz to mogu biti iskazani u bilo kojoj valuti pod uvjetom da je iznos PDV-a koji treba platiti ili koji se usklađuje iskazan u kunama uz primjenu tečaja iz članka 36. stavka 2. ovoga Zakona. Znači svi iznosi moraju biti iskazani u kunama, ali uz to mogu biti iskazani i u drugoj valuti (ovisno o dogovoru s poslovnim partnerom).

15. Je li i dalje potrebno voditi nadzornu knjigu za stjecanja i isporuke s državama članicama Europske unije? Nije potrebno voditi nadzornu knjigu za stjecanje i isporuke dobara u druge države članice Europske unije, međutim porezni obveznik radi osiguranja podataka o stjecanjima dobara iz drugih država članica mora voditi posebnu evidenciju, što je propisano člankom 163. stavkom 4. Pravilnika o PDV-a. Isporuke dobara unutar Europske unije porezni obveznik iskazuje u Knjizi izdanih računa, Zbirnoj prijavi i prijavi PDV-a. U vezi s isporukama dobara unutar Europske unije porezni obveznik isporučitelj mora osigurati i dokaze koji su propisani člankom 170. Pravilnika o PDV-u.

16. Hrvatskom poreznom obvezniku 30. lipnja 2013. godine Google i Facebook su ispostavili račun za usluge reklame, s tim danom knjižila se i obveza za PDV na usluge koje su poreznim obvezniku obavili strani porezni obveznici (račun 1228), plaćanje PDV-a će biti u srpnju 2013. Iskazuje li se navedena obveza u prijavi PDV-a za srpanj 2013.?

Navedena obveza iskazuje se u prijavi PDV-a za srpanj 2013. godine, s obzirom na to da se u tom slučaju odbitak PDV-a ostvaruje na način koji je bio propisan odredbama Zakona o PDV-u koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013., a prema kojem je uvjet za odbitak PDV-a da je cjelokupni iznos PDV-a plaćen na propisani uplatni račun.

17. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga u sljedećim slučajevima:

A. porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju investitoru koji nije upisan u registar obveznika PDV-a.

Kod građevinskih usluga do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge može doći samo u slučaju ako je primatelj usluge upisan u registar

B. porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju investitoru upisanom u registar obveznika PDV-a

C. kooperant koji je obavio građevinsku uslugu ispostavlja situaciju glavnom izvođaču radova

Primatelj građevinske usluge je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza. Porezni obveznik koji je obavio građevinsku uslugu obvezan u ispostavljenom računu naznačiti da se radi o usluzi iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u. Porezni obveznik primatelj građevinske usluge obvezan je na primljenu uslugu obračunati PDV i iskazati ga u prijavi PDV-a, a obračunani PDV može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je nadzorno tijelo ovjerilo situaciju o stvarno izvedenim radovima. (Ako je nadzorno tijelo situaciju ovjerilo u istom obračunskom razdoblju u kojem je ona izdana, tada će porezni obveznik primatelj građevinske usluge u prijavi PDV-a za isto obračunsko razdoblje imati obvezu i pravo na odbitak.)

18. Grad postavlja pitanja jesu li najam javnih površina i najam poljoprivrednog zemljišta oporezivi PDV-om?

Najam javnih površina i poljoprivrednog zemljišta podliježe oporezivanju PDV-om.

19. Vrijede li odredbe o prijenosu porezne obveze u tuzemstvu za soboslikarske i ličilačke usluge?

Prijenos porezne obveze primjenjuje se kod soboslikarskih i ličilačkih usluga ako je primatelj navedenih usluga upisan u registar obveznika PDV-a pa na njega može prijeći porezna obveza.

20. Hrvatski prijevoznik dogovorio je uslugu prijevoza sa njemačkim poreznim obveznikom. Međutim hrvatski prijevoznik nema dovoljno kamiona, pa za realizaciju te prijevozničke usluge angažira poreznog obveznika iz BiH. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje o oporezivanju PDV-om takve prijevozničke usluge.

Usluga prijevoza koju je porezni obveznik iz BiH obavio hrvatskom prijevozniku jest usluga između dva porezna obveznika, pa hrvatski prijevoznik na obavljenu uslugu mora obračunati PDV u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u. Međutim račun koji će porezni obveznik ispostaviti hrvatskom prijevozniku biti će ispostavljen u skladu s odredbama BiH Zakona o PDV-u.

Na uslugu prijevoza koju hrvatski prijevoznik zaračunava njemačkom poreznom obvezniku primjenjuje se opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski prijevoznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da je riječ o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Njemački porezni obveznik obračunat će PDV u skladu s njemačkim Zakonom o PDV-u na primljenu uslugu.

21. Je li smještaj osoba koje nisu učenici u učeničkom dom koji nije upisan u registar obveznika PDV-a oslobođen plaćanja PDV-a kao i smještaj učenika. Naime, u učeničkom domu borave gosti za vrijeme nekih gradskih manifestacija.

PDV-a nije oslobođen smještaj osoba koje nisu učenici ili studenti u učeničkim ili studentskim domovima, što je propisano člankom 58. stavkom 3. Zakona o PDV-u.

22.Tuzemni obveznik PDV-a (obrtnik) obavlja usluge popravka vozila i šlepanja isključivo na području RH. Za članove njemačkog autokluba ispostavlja račune koji glase na autoklub, a na računu je navedeno i ime člana i njegov članski broj. Treba li na obavljenu uslugu tuzemni porezni obveznik obračunati PDV te treba li imati PDV identifikacijski broj njemačkog autokluba?

Ako tuzemni obveznik obavlja usluge popravka vozila i šlepanja na području Republike Hrvatske za njemački autoklub, tada se na te usluge primjenjuje temeljno načelo o mjestu obavljanja usluga prema kojem se mjestom obavlja usluge smatra mjesto sjedišta poreznog obveznika primatelja usluge. Prema tome, tuzemni porezni obveznik u računu što će ga ispostaviti njemačkom autoklubu ne obračunava hrvatski PDV već stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Porezni obveznik iz druge države članice obračunat će PDV svoje države članice na primljenu uslugu. Porezni obveznici trebaju razmijeniti PDV ID brojeve, dakle hrvatskom obvezniku treba PDV identifikacijski broj njemačkog autokluba.

23. Treba li na računu za usluge prijevoza dobara unutar Europske unije koje se obavljaju drugom poreznom obvezniku iskazivati kilometražu po pojedinoj državi članici, ako prijevoz npr. obuhvaća tri države članice?

U računu za obavljenu usluga prijevoza unutar Europske unije koji hrvatski porezni obveznik ispostavlja poreznom obvezniku kojem je tu uslugu obavio ne mora iskazivati kilometražu po pojedinoj državi članici.

24. Odnosi li se obaveza prikaza elemenata računa iznad 700 kn i na gotovinske račune u maloprodaji koji se fiskaliziraju ili ne? Gotovinski računi u maloprodaji trebaju sadržavati elemente propisane člankom 54.a Općeg poreznog Zakona, odnosno:

– broj i nadnevak izdavanja,

– ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),

– količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu

obavljenih usluga,

– ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.

25. U Zakonu o PDV-u ne spominje se više mogućnost postojanja više Knjiga izdanih računa odnosno Knjiga primljenih računa za predujmove?

Primljeni i plaćeni predujmovi vode se u redovnoj Knjizi izdanih računa, odnosno u Knjizi primljenih računa.

26. Hrvatski porezni obveznik obavlja organizaciju prijevoza dobara, u vezi s čime postavlja pitanja:

A. Porezni obveznik iz Italije naruči prijevoz trupaca iz Republike Hrvatske. Hrvatski porezni obveznik angažira hrvatskog autoprijevozniku kada s njim dogovori cijenu prijevoza. Hrvatski autoprijevoznik dobra prevozi iz Republike Hrvatske u Italiju i poreznom obvezniku šalje račun za obavljeni prijevoz. Treba li hrvatski autoprijevoznik na obavljenu uslugu obračunati PDV? Treba li hrvatski porezni obveznik koji poreznom obvezniku iz Italije zaračunava „otpremnu uslugu organizacije i prijevoza dobara“ obračunati PDV?

Hrvatski autoprijevoznik koji dobra prevozi iz Republike Hrvatske u Italiju obavlja prijevoz dobara unutar Europske unije drugom hrvatskom poreznom obvezniku, pa je riječ o usluzi koja podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u. Hrvatski autoprijevoznik u računu za obavljenu uslugu prijevoza obračunat će PDV, a primatelj usluge može obračunati PDV odbiti kao pretporez.

„Otpremna usluga organizacije i prijevoza dobara“ koju hrvatski porezni obveznik zaračunava poreznom obvezniku iz Italije je usluga na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik iz druge države članice obračunat će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.

B. Sve isto kao pod A., dobra se prevoze iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, međutim uslugu prijevoza naručuje hrvatska tvornica.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika. Hrvatski autoprijevoznik u računu za obavljenu uslugu prijevoza obračunati će hrvatski PDV, a primatelj usluge može obračunati PDV odbiti kao pretporez.

„Otpremna usluga organizacije i prijevoza dobara“ koju hrvatski porezni obveznik zaračunava hrvatskoj tvornici također podliježe hrvatskom PDV-u, pa će hrvatski porezni obveznik u računu za obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV, a primatelj usluge može obračunani PDV odbiti kao pretporez.

C. Porezni obveznik iz treće zemlje naručuje prijevoz dobara iz Republike Hrvatske u treću zemlju od hrvatskog organizatora prijevoza. Hrvatski organizator prijevoza za obavljanje usluge prijevoza angažira hrvatskog autoprijevoznika. Trebaju li organizator prijevoza i hrvatski autoprijevoznik obračunati PDV na obavljene usluge.

Radi se o usluzi prijevoza dobara koja se izvoze iz Republike Hrvatske u BiH, koja je oslobođena PDV-a prema članku 45. stavku 1. Zakona o PDV-u. Stoga hrvatski autoprijevoznik koji obavlja uslugu prijevoza hrvatskom organizatoru prijevoza na obavljenu uslugu prijevoza neće obračunati PDV jer se radi o prijevozu dobara koja se izvoze. Jednako tako i hrvatski organizator prijevoza poreznom obvezniku iz treće zemlje neće zaračunati PDV na obavljenu otpremnu uslugu organizacije i prijevoza dobara, obzirom da se radi o izvozu dobara.

27. Strani porezni obveznik uplatio je predujam 28. lipnja 2013. godine za kupovinu dobara koja će biti isporučena u srpnju 2013. Strani porezni obveznik traži račun za predujam. S obzirom na to da će isporuka biti u srpnju 2013, a hrvatski i strani obveznik imaju PDV identifikacijske brojeve, hrvatski porezni obveznik neće u računu za isporuku dobara obračunati PDV nego će to biti isporuka dobara unutar Europske unije. S obzirom na navedeno, postavlja se pitanje kako ispostaviti račun za predujam?

Račun za primljeni predujam treba ispostaviti u skladu s odredbama Zakona o PDV-u (NN 47/95 do 136/12) koji je bio na snazi 28. lipnja 2013., odnosno u računu za primljeni predujam hrvatski porezni obveznik neće obračunati PDV, s obzirom na to da je temeljno pravilo da obveza utvrđivanja PDV-a sadržanog u primljenom predujmu dijeli sudbinu oporezivanja isporuke za koju je predujam primljen.

28. Može li porezni obveznik koji je u 2012. godini imao isporuke u vrijednosti manjoj od 230.000,00 kuna podnijeti zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a do 15. srpnja 2013.?

Porezni obveznik koji je u 2012. godini ostvario isporuke u vrijednosti manjoj od 230.000,00 kuna trebao je zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a podnijeti najkasnije do 15. siječnja 2013. godine.

Porezni obveznik zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a treba podnijeti do 15. siječnja 2014. godine ako u 2013. godini neće imati isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna, što je propisano člankom 186. stavkom 4. Pravilnika o PDV-u.

Actarius Grupa d.o.o.

Info@actarius.hr

Izvor: http://www.vecernji.hr/biznis/evo-sto-se-dogada-sa-pdv-om-nakon-ulaska-eu-clanak-580966

evo_sto_se_dogada_sa_pdv-om_nakon_ulaska_u_eu_09.07.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)