User Tools

Site Tools


e

E

EFIKASNOST - skupni pokazatelj djelotvornosti rada izražen u produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.

EKONOMETRIJA - područje ekonomskih znanosti koje u svojim istraživanjima i analizama koristi statistiku, matematiku, ekonomsku teoriju i empirijske podatke.

EKONOMIČNOST - Odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju.

EKONOMIJA PONUDE - označava koncepciju prema kojoj su za ekonomski rast glavni resursi faktora ponude rad i kapital.

EKONOMIKA PODUZEĆA/ TVRTKE - označava znanost koja proučava poslovanje poduzeća - poduzetništva

EKONOMSKI TOK je prikaz svih primitaka, izdataka i njihove razlike; čini podlogu za izračunavanje rentabilnosti i primjenu dinamičnih metoda ocjene investicijskog projekta. Širi je pojam od novčanog toka. Primici u ekonomskom toku nisu samo prihodi od prodaje učinaka već i ostatak vrijednosti projekta. Izdaci u ekonomskom toku su: investicije i ostali izdaci vezani uz investicije, rashodi poslovanja bez amortizacije, posebna izdavanja za društveni standard, porezi iz dobiti te izdvajanja za rezerve. Neto primici u ekonomskom toku definirani su kao razlika između primitaka i izdataka.

EKSPERTNI SUSTAV - označava skup računalskih programa koji omogućuju prikupljanje i obradu znanja. Svaki ekspertni sustav posjeduje bazu znanja, pravila i metode za zaključivanje i komuniciranje sa korisnicima.

ELASTIČNOST je sposobnost neke ekonomske veličine da reagira na promjenu druge ekonomske veličine s kojom je međuzavisna, npr. elastičnost potražnje, elastičnost ponude i elastičnost troškova. Mjeri se koeficijentom elastičnosti.
Elastičnost ponude je mjera ponašanja ponude u funkciji promjene cijena. Ako se cijena poveća za 2% a ponuđena veličina za više od 2%, tada je ponuda elastična, i obrnuto.
Elastičnost potražnje je mjera ponašanja potražnje u funkciji promjene cijena (kvocijent postotne promjene količine i postotne promjene cijene). Ukoliko je postotna promjena količine veća od postotne promjene cijena, potražnja je elastična, i obrnuto.

ELEKTRONIČKA POŠTA – prijenos poruka i podataka do drugog korisnika korištenjem računala.

ELEKTRONIČKO BANKARSTVO predstavlja uporabu bankarskih usluga i izvođenje bankarskih transakcija koje obavlja sama stranka, vlasnik računa i komitent banke, posredstvom osobnih računala ili terminala s lokacija s kojih je moguć pristup telekomunikacijskoj mreži za prijenos podataka. Elektroničko bankarstvo s obzirom na lokaciju i funkciju može se klasificirati kao:
1. kućno,
2. korporacijsko i
3. međubankarsko.

EMISIJA - u dioničkim društvima označava novo izdavanje dionica ili obveznica.

EMISIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA - je aktivnost izdavanja vrijednosnih papira, njihovih plasmana i uvođenja u promet. Provodi se izravno ili preko banaka. Emisija vrijednosnih papira važan je instrument financiranja. Relativno visoki troškovi emisije glavni su razlog protiv korištenja vrijednosnih papira za financiranje i ekspanziju poslovanja.

EMISIJSKI TEČAJ - je cijena po kojoj se novoizdani vrijednosni papir (obveznica, dionica) nudi na prodaju. Ova cijena može biti jednaka nominalnoj cijeni takvog papira, pa je u takvom slučaju emisija al pari; može biti iznad nominalne cijene ili super pari; ili ispod nominalne cijene, tj. sub pari.

EMITENT - je izdavatelj, trgovačko društvo ili druga ovlaštena osoba na izdavanju vrijednosnih papira (čeka, dionice i sl.) i drugih legitimacijskih papira (npr. kreditne kartice), koji kad ih izda preuzima obveze iz papira, ovisno o njegovoj namjeni, vrsti i posebnim sporazumima.

ESKONT (engl. discount) ili diskont, gornja granica do koje su banke voljne otkupljivati, u prvom redu mjenice, prije roka njihova dospijeća. Pri otkupu banke odbijaju kamate od dana otkupa (eskonta) do roka dospijeća mjenica i umanjen iznos za obračunate kamate (čist iznos eskonta) stavljaju na raspolaganje podnositelju mjenica u eskont. Vlasnik prenosi mjenice indosamentom u vlasništvo banke koja mu je odobrila eskontni kredit i samim tim preuzima regresnu obvezu prema banci (ako dospjelu mjenicu ne isplati glavni mjenični dužnik ili akceptant, banka stječe, na osnovi mjeničnog protesta, pravo traženja naplate od svih potpisnika na mjenici).

ESKONTNA STOPA - označava kamatnu stopu narodne banke na odobrene kredite.

e.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)