User Tools

Site Tools


dostava_odluke_o_otkazu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Dostava odluke o otkazu

otkaz_bolno_b.jpg

Sukladno članku 112. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11) otkaz ugovora o radu mora biti u pisanoj formi, odluka mora biti obrazložena i mora biti dostavljena osobi kojoj se otkazuje. Nakon što poslodavac izradi pisanu odluku o otkazu ugovora o radu, pri čemu mora voditi računa da svoju odluku dobro obrazloži, s obzirom na to da je teret dokaza na strani poslodavca, poslodavac tu odluku mora dostaviti radniku kojem otkazuje (čl. 112. st.3. ZOR-a).

Ovo je vrlo bitan trenutak jer tek dostavom otkaza počinje teći otkazni rok za radnika u slučaju redovitog otkaza, a u slučaju izvanrednog otkaza radniku prestaje radni odnos dostavom odluke o otkazu. Člankom 128. ZOR-a propisano je da se na dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima iz čl. 129. ZOR-a (sudska zaštita prava iz radnog odnosa) primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojima se uređuje parnični postupak (čl. 133. do 149. b. Zakona o parničnom postupku, dalje: ZPP).Iz odredbe čl. 128. ZOR-a proizlazi da se odredbe ZPP-a primjenjuju supsidijarno, tj. “ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu”.

Kao što je razvidno, zakonodavac nije u ZOR-u propisao mogućnost da se dostava može urediti i ugovorom o radu, ali mišljenja smo da za to ne postoji zapreka, naime uglavak u ugovoru o radu o načinu dostave odluka iz radnog odnosa ne bi se mogao smatrati nedopuštenim jer ugovor o radu dopušta slobodu uređivanja međusobnih odnosa radnika i poslodavca. Pri tome treba imati na umu da bi odredbe o načinu dostave koje bi se tako ugovarale trebale poštovati osnove dostave prema ZPP-u, ali i kojima bi se mogle ugovarati odredbe koje proizlaze iz specifičnosti radnog odnosa, primjerice, mogućnost dostave na radnome mjestu. Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje, ali zakon ne propisuje rok u kojem se to mora učiniti.

Što se tiče dokazivanja dostave odluke o otkazu, najlakše ju je dokazati na osnovi preporučene pošiljke, ali poslodavac može dostavu odluke dokazivati i drugim sredstvima, primjerice da poslodavac predloži svjedočenje osoba koje su bile prilikom dostave otkaza na radnome mjestu, ako je takav način dostave propisan ili pak ugovoren (ugovorom o radu). Ako radnik odbije primiti odluku, o tome treba sastaviti zabilješku osoba koja je dostavu pokušala te ostaviti odluku u radnikovom radnom prostoru. To što je radnik odbio primiti odluku ne znači da dostava nije valjana jer za radnika od tog trenutka počinju teći rok, primjerice rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava (čl. 129. ZOR-a).

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pravni-savjeti-214881.aspx

dostava_odluke_o_otkazu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)