User Tools

Site Tools


dopusteni_manjak_u_trgovini

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Dopušteni manjak u trgovini

Manjkovi robe u trgovini gotovo su svakodnevnica. Moramo li na utvrđeni manjak platiti porez? U pravilu, svi manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba smatraju se izuzimanjem dobara u neposlovne svrhe i podliježu oporezivanju.

No, Odlukom o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (Nar. nov., br. 129/07), donosenom od strane HGK, odnosno za obrtnike Odlukom o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (Nar. nov., br. 104/04) donesenom od strane HOK-a, utvrđeni su dopušteni manjkovi na proizvodima u trgovini.

Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom

Pod kalom, rastepom, kvarom i lomom, u smislu navedenih odluka, smatraju se gubici na proizvodima koji nastaju kao posljedica:

  • prirodnih utjecaja (odnosno svojstava proizvoda) ili
  • radnji koje se neophodno poduzimaju u poslovanju.

Kalo je gubitak na težini ili količini određenog proizvoda koji nastaje kao posljedica prirodnih procesa - isušivanja, isparavanja, smrzavanja, topljenja i kvarenja robe.

Rastep nastaje kao posljedica manipulacije, pretovara, prijevoza, premještanja proizvoda te drugih postupaka zbog kojih se gubi (rasipa, razlijeva) određena količina proizvoda.

Kvar proizvoda nastaje kao posljedica djelovanja mikroorganizama i drugih prirodnih procesa (truljenja, klijanja, užegnuća), zbog čega proizvodi gube svojstva koja su prihvatljiva za upotrebu.

Lom nastaje kao posljedica manipulacije određenim proizvodima koji se mogu polomiti .

Kalo, rastep, kvar i lom mogu se pojaviti kod prijevoza robe (i to od trenutka kada rizici i vlasništvo na robi prijeđu na trgovca), te u skladištu odnosno prodavaonici trgovca.

Manjak utvrđen u visini i na način propisan Odlukom HGK odnosno Odlukom HOK-a ne podliježe plaćanju PDV-a.

Nastali manjak prema Odlukama može se utvrditi:

  • neposredno nakon nastajanja;
  • redovitim ili izvanrednim popisom robe, odnosno na drugi način određen internim aktom pravne odnosno fizičke osobe.

Manjak utvrđuje komisija, odnosno ovlaštene osobe određene aktom pravne osobe odnosno obrtnika.

Dopušteni manjak u trgovini na malo i veliko izražava se u postocima koji se primjenjuju od količine proizvoda prodanih u obračunskom razdoblju. Dakle, dopušteni manjak utvrđuje se u količinama, a ne u financijskom iznosu.

U trgovini na veliko, najviši dopušteni manjak utvrđuje se u iznosu od 50% utvrđenih normativa manjka za trgovinu na malo.

Rashodi po osnovi manjkova utvrđeni u visini i na način uređen ovim Odlukama porezno su priznati i ne podliježu plaćanju PDV-a.

Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja te kala, rastepa, kvara i loma iznad visine utvrđene Odlukom nadležne komore, može se priznati, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako trgovac raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzete robe koja je dana na zbrinjavanje ili uništenje.

Za robu koja je nabavljena tri mjeseca prije isteka otpisnog roka, manjak robe zbog proteka roka trajanja ne može biti porezno priznat. Iznimno, navedeno se ne primjenjuje za robu čiji je rok trajanja manji od tri mjeseca.

Dopušteni manjak utvrđuje se u količinama, a ne u financijskom iznosu.

Manjkovi uslijed više sile

Oporezivanju ne podliježu ni manjkovi nastali uslijed više sile. Pod ovim manjkovima podrazumijevaju se manjkovi (štete) nastali kao posljedica:

  • elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i dr.),
  • ratnih razaranja i
  • provalnih krađa,

do visine utvrđene temeljem očevidnika nadežnog tijela za procjenu šteta.

- See more at: http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/dopusteni-manjak-u-trgovini/#sthash.EK26n6Q4.dpuf

Izvor:http://www.poslovni-info.eu/sadrzaj/porezi/dopusteni-manjak-u-trgovini/

dopusteni_manjak_u_trgovini.txt · Last modified: 2014/10/29 00:31 by gasparovic