User Tools

Site Tools


donesen_je_novi_zakon_o_racunovodstvu

Donesen je novi Zakon o računovodstvu

U Narodnim novinama, br. 78/15., objavljen je novi Zakon o računovodstvu. Odredbe navedenog Zakona primjenjivati će se od 01. siječnja 2016., osim odredaba koje se odnose na licenciranje računovođa koji će se primjenjivati od 01. siječnja 2018. U nastavku dajemo pregled najvažnijih novosti koje je donio novi Zakon u odnosu na odedbe postojećeg Zakona koji je u primjeni od 01. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2015. godine.

Novost koju donosi novi ZOR u čl. 5.st.6. je da se novoosnovani poduzetnici i poduzetnici sa statusnom promjenom razvrstavaju u skladu s navedenim pokazateljima na temelju pokazatelja za razdoblje od datuma osnivanja, odnosno statusne promjene do kraja njihove prve poslovne godine, odnosno na zadnji dan tog razdoblja. Za potrebe razvrstavanja ti poduzetnici preračunavaju svotu prihoda na godišnju razinu.

Licenciranje je predviđeno samo za osobe koje se bave pružanjem računovodstvenih usluga, ali ne i za osobe koje obavljaju računovodstvene usluge kod svojih poslodavaca. Te će osobe i dalje moći obavljati računovodstvene poslove kod svojih poslodavaca bez provjere njihova znanja i stručnosti od nadležnog tijela.

Čl. 9.st. 3. novog ZOR-a propisno je da račun služi kao knjigovodstvne isprva, a koji je izdao poduzetnik, ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te ako sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje,

Prema čl. 10,st.2 novog ZOR-a, isprave na temelju kojih su uneseni podatci u pomoćne knjige čuvaju je najmanje 11 godina (prema sadašnjem je Zakonu bilo 7 godina). Taj rok sada je usklađen s odredbama Općeg poreznog zakona (Nar.nov., br. 147/08.-26/15.) prema kojemu se iste čuvaju 10 godina od početka zastare.

Pomoćne se knjige prema čl. 14 st. 2. ZOR-a također moraju čuvati najmanje 11 godina (prema sadašnjem je Zakonu bilo 7 godina). Taj je rok također usklađen s odredbama Općeg poreznog Zakona.

Novost je ta da ovisno društvo odnosno društvo kći koje je obveznik primjene HSFI-ja, a čije matično društvo sastavlja i prezentira konsolidirane financijske izvještaje primjenom MSFI-ja, može odlučiti da svoje godišnje financijske izvještaje sastavlja i prezentira primjenom MSFI-ja.

Prema odredbi čl. 19.st.12. novog ZOR-a, godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Poduzetnici koji nemaju upravu odnosno izvršne direktore, godišnje financijske izvještaje potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje. Za nepotpisivanje godišnjih financijskih izvještaja na navedeni način čl. 42. st. 1. t. 17 novog ZOR-a propisane su i novčane kazne u svoti od 10.000,00 kn do 100.000,00 kn za poduzetnike i od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn za odgovorne osobe poduzetnika.

Obvezi revizije podliježu i odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošču čiji odvojeni odnosno konsolidirani podatci u godini koja prethodi reviziji prelaze dva od sljedeća tri uvjeta:

  1. svota ukupne aktive - 15.000.000,00 kn
  2. Svota prihoda - 30.000.000,00 kuna
  3. prosječaj broj radnika tijekom poslovne godine - 25

Nova odredba definirana jke u čl.21 st. 4. novog ZOR-a prema kojoj srednji poduzetnici nisu u obvezi uključivati nefinancijske pokazatelje u izvješće poslovodstva.

Međutim, novim ZOR-om u čl. 30. st. 5. propisan je novi rok od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za predaju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave. Taj je rok, prema novom ZOR-u, identičan i za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe, tj. 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendrsku godinu (čl. 32.st.1. novog ZOR-a).

donesen_je_novi_zakon_o_racunovodstvu.txt · Last modified: 2015/09/07 06:52 by gasparovic