User Tools

Site Tools


donacije_darovanja_i_sponzorstva_kao_priznati_trosak_28.05.2013

Donacije (darovanja) i sponzorstva kao priznati trošak

Prema odredbama čl.7. Zakona o porezu na dobit, porezno priznatim rashodom smatraju se darovanja u naravi i novcu koja su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe ako njihov ukupan iznos ne prelazi dva posto ukupnog prihoda poslovnog subjekta za proteklu godinu.Ako darovanja prelaze dva posto ukupnog prihoda prethodne godine, tada je taj iznos rashoda porezno nepriznati rashod. U tom slučaju za iznos donacije veće od dva posto prihoda protekle godine povećavamo poreznu osnovicu. Iznimka su darovanja provedena na temelju odluke mjerodavnog ministarstva, a za financiranje posebnih programa.

Gubitak iz poslovanja i obveza PDV-a

Troškovi darovanja priznaju se do iznosa od dva posto prihoda protekle godine i onim poreznim obveznicima koji iskazuju gubitak. Slijedom toga, na osnovi darovanja gubitak na kraju godine možemo dodatno i uvećati. Važno je istaknuti da porezni obveznici koji nemaju prihod iz prethodne godine ne mogu imati porezno priznatu donaciju. Tu prije svega govorimo o novoosnovanim tvrtkama. Donacija može biti u novcu, ali i u naravi. Ako je riječ o donaciji u naravi, tada porezni obveznici u sustavu PDV-a na takvu donaciju moraju obračunati PDV budući da se prema Zakonu o PDV-u davanje proizvoda, robe ili usluga bez naknade smatra oporezivom isporukom. Donacija dana u novcu ne podliježe plaćanju PDV-a zato što se plaćanje u novcu ne smatra isporukom dobara ili usluga.

Darovanja fizičkim osobama za troškove liječenja

U porezni priznati trošak ubrajamo i darovanja fizičkim osobama za liječenje, nabavu lijekova, operativne zahvate, kao i za ortopedska pomagala.

Uvjeti za priznavanje takvih troškova kao porezno priznatih su:

da trošak nije plaćen osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem

da nije plaćen iz sredstava fizičke osobe

da su sredstva uplaćena na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove na temelju vjerodostojnih isprava.

Najvažnije što želimo naglasiti vezano za darovanja fizičkim osobama jest da od 1. srpnja 2010. godine promjenom Zakona o porezu na dohodak možemo darivati i zaposlenike, i to za zdravstvene potrebe. Ta mogućnost nije postojala do izmjene spomenutog zakona. U slučaju takvog dara, prema starom zakonu, takav dar smatrao se plaćom na koju je trebalo obračunati doprinose i poreze. Nove odredbe mnogo su povoljnije i za poslodavce i za zaposlenike.

Sponzorstvo

Razlika između darovanja i sponzorstva jest u tome što je sponzorstvo naknada za protučinidbu. To je zapravo svojevrsno plaćanje naknade za promidžbu. Uobičajeno je da na temelju ugovora o sponzorstvu primatelj sponzorstva preuzima obvezu istaknuti tvrtku, znak ili logo sponzora te na taj način direktno pruža uslugu promidžbe sponzora. Trošak sponzorstva priznaje se kao porezno priznati trošak sponzoru ako za to postoji vjerodostojna isprava, npr. račun o pruženoj usluzi promidžbe na temelju ugovora. Za usluge sponzorstva nema ograničenja u iznosima davanja, a da bi zadržalo status porezno priznatog troška. Pri tome moramo voditi računa da primatelj sponzorstva svakako mora ispostaviti račun za uslugu reklamiranja odnosno sponzorstva, jer je u protivnom, ako ne postoji nikakva obveza promidžbe, riječ o donaciji koja ima ograničenje u visini, a ujedno i u osobama kojima možemo dati takvu donaciju. »

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://infokorp.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3Adonacije-darovanja-i-sponzorstva-kao-priznati-troak&catid=51%3Apitanja&Itemid=209&lang=hr

donacije_darovanja_i_sponzorstva_kao_priznati_trosak_28.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)