User Tools

Site Tools


donacija_dugotrajne_nefinancijske_imovine

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Donacija dugotrajne nefinancijske imovine

darovi2011.jpg

Pitanje;

Dječji vrtić primio je od trgovačkog društva jedno staro računalo, nabavne vrijednosti 4.000,00 kuna i ispravka vrijednosti 4.000,00 kuna, tj. donirana imovina nema sadašnju (knjigovodstvenu vrijednost). Od ovlaštenog servisa dobiven je podatak da računalo nema tržišnu vrijednost, te nije mogla biti utvrđena ni njegova procijenjena vrijednost. Treba li i kako evidentirati primljeno donirano računalo?

Odgovor;

Odredbom članka 21. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10 i 31/11 – u nastavku teksta: Pravilnik), propisano je da modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja za donacije nefinancijske imovine znači da se iskazuju prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti takve imovine.

Postupak evidentiranja dobivene dugotrajne nefinancijske imovine određen je odredbom čl. 57. st. 2. Pravilnika. Dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja (iz podskupine 663 – Donacije) i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (iz razreda 4 – Rashodi za nabavu nefinacijske imovine).

Istovremeno se za primljenu imovinu zadužuje odgovarajući račun nefinacijske imovine u razredu 0, a odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Budući da donirano računalo nema prema podacima donatora – trgovačkog društva – knjigovodstvenu vrijednost, a prema podatku ovlaštenog servisa niti tržišnu vrijednost, pa prema tome nije se mogla utvrditi niti njegova procijenjena vrijednost, a dobivenu imovinu treba ipak evidentirati u poslovnim knjigama, smatramo da nije potrebno iskazivati prihode i rashode temeljem te donacije. Smatramo da je dovoljno provesti samo uknjižbu doniranog računala prema podacima donatora u visini nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti donirane imovine.

Knjiženje:

Primljena donacija, iznos 4.000,00 kn, duguje cto 02211, potražuje cto 02922

Iako je računalo u cijelosti otpisano zadržat će se u evidenciji do trenutka prodaje, darovanja i drugog načina otuđenja ili uništenja.

Izvor: Ripup 02/12, str. 16

donacija_dugotrajne_nefinancijske_imovine.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)