User Tools

Site Tools


dodatni_posao_uz_ugovor_o_radu_na_puno_radno_vrijeme

Dodatni posao uz ugovor o radu na puno radno vrijeme

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Saznajte je li moguće raditi dodatni posao uz radno vrijeme od 40 sati tjedno.

Pitanje:

Prijavljena sam kod jednog poslodavca na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), ali bih htjela raditi i dodatni posao, poslije ovoga. Međutim, novi poslodavac mi je rekao kako ne mogu odraditi više od 8 sati tjedno na tom poslu jer sam na ovom prvom prijavljena na puno radno vrijeme. Mene zanima možemo li sklopiti kakav ugovor ili da me prijave honorarno da mogu odraditi više od 8 sati tjedno na tom drugom poslu?

Odgovor:

Vaš poslodavac je u pravu. Sukladno odredbi članka 61., stavak 3., Zakona o radu, radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost. Dakle, ako želite raditi drugi posao temeljem ugovora o radu, tada možete raditi još najviše 8 dodatnih sati. Druga mogućnost je da novim poslodavcem (zapravo nalogodavcem) sklopite ugovor o djelu, koji načelno nema ograničenja u radnom vremenu. Međutim, kod sklapanja ugovora o djelu potrebno je biti oprezan, jer takav ugovor ne smije imati obilježja ugovora o radu: dakle, osoba ne bi smjela raditi određeno radno vrijeme, ne bi smjela raditi u prostorijama poslodavca, ne bi trebala biti nadzirana direktno od strane poslodavca i sl. U slučaju da osoba ipak radi temeljem ugovora o djelu, a da takav oblik rada ima sve osobine radnog odnosa, tada poslodavac može biti novčano kažnjen zbog zapošljavanja radnika “na crno”, tj. bez prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i bez sklopljenog ugovora o radu.

MojPosao.net - Dodatni posao uz ugovor o radu na puno radno vrijeme https://www.moj-posao.net/Savjet/77798/Dodatni-posao-uz-ugovor-o-radu-na-puno-radno-vrijeme/14/#ixzz5GsH07wTd

Izvor: https://www.moj-posao.net/Savjet/77798/Dodatni-posao-uz-ugovor-o-radu-na-puno-radno-vrijeme/14/

dodatni_posao_uz_ugovor_o_radu_na_puno_radno_vrijeme.txt · Last modified: 2018/05/29 00:46 by gasparovic