User Tools

Site Tools


direktor_-_zaposlenik_poduzeca

Direktor - zaposlenik poduzeća

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Direktor j.d.o.o. ili d.o.o. je prijavljen na mirovinsko kao direktor i na zdravstvenom kao član uprave - direktor, te mu je došlo rješenje PU da mora plaćati doprinose prema umnošku prosječne mjesečne plaće i koeficijenta 1. Ako direktora odjavimo iz firme kao direktora i zaposlimo kao radnika (trgovački predstavnik, administrator, prodavač i sl.) prestaje li onda vrijediti to rješenje iako je zaposlen u svojoj firmi? Generalno je pitanje na koje radno mjesto prijavljivati vlasnike malih firmi (koji su i direktori) da im se može obračunavati plaća (i doprinosi) sukladno ugovoru o radu, a ne sukladno odredbama zakona o doprinosima čl. 90. do 93.? Je li to moguće za radnika koji je i vlasnik firme?

Odredbom članka 239. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13) propisano da se uprava trgovačkih društava sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom, a članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

U skladu s odredbom članka 4. stavka 3. Zakona o radu (Nar. nov., broj 93/14) fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca.

Članovi uprave mogu biti osigurani na mirovinsko osiguranje na dva načina:

1. Na temelju članka 12. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 153/13 – 120/16, u daljnjem tekstu: ZOMO) kao samostalni obveznik uplate doprinosa

Članovi uprave trgovačkog društva mogu biti u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja, po osnovi zaposlenja kod poslodavca pravne ili fizičke osobe, odnosno po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (obrta, slobodnog zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i sl.), te se u tom slučaju ne osiguravaju na mirovinsko osiguranje kao članovi uprave samostalni obveznici doprinosa. U protivnom, ako već nisu osigurani po drugoj osnovi obveznog osiguranja, obvezni su se osigurati na mirovinsko osiguranje kao članovi uprave - samostalni obveznici doprinosa.

Osoba koja nije obvezno osigurana po drugoj osnovi a postane član uprave trgovačkog društva dužna je sama sebe prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje temeljem upisa kao člana uprave u sudski registar, u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u sudski registar. Nakon prijave na obvezna osiguranja, Porezna uprava donosi rješenje prema kojem je član uprave dužan plaćati propisane doprinose. Brisanjem člana uprave iz sudskog registra prestaje obveza osiguranika za obveznim osiguranjem.

Prema odredbama članka 119. ZOMO, ako osobe kojima se svojstvo osiguranika priznaje upisom u odgovarajući registar (npr. obrtni registar, registar domaće radinosti i sporednog zanimanja, registar RPO, sudski registar) ili evidenciju (npr. imenik odvjetnika, javnih bilježnika) u roku od 30 dana od dana upisa u odgovarajući registar ne podnesu Zavodu prijavu na osiguranje, a nisu osigurani po drugoj osnovi (npr. radni odnos), Zavod će po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak u vezi s člankom 42. stavkom 1. ZUP-a i donijeti rješenje o priznanju svojstva osiguranika. Ova se odredba od 1. siječnja 2014. odnosi i na članove uprave trgovačkih društava, izvršne direktore i upravitelje zadruga.

Osoba obvezno osigurana na mirovinsko osiguranje prema odredbi članka 12. ZOMO-a, samostalni je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa, na osnovu odredaba članaka 90. do 94. Zakona o doprinosima (Nar.nov., broj 84/08 – 115/16, u daljnjem tekstu: ZD) za osobno osiguranje. Obvezu doprinosa, vrste doprinosa, te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem. Doprinosi se obračunavaju na mjesečnu osnovicu za obračun doprinosa koju čini umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 (koja prema Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu (Nar.nov., broj 128/17) iznosi 8.020,00 kn, i to: doprinos za mirovinsko osiguranje (20% - I stup, 15% - II stup), doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja – 5%), doprinos za zdravstveno osiguranje (15%), doprinos za zaštitu zdravlja na radu (0,5%) i doprinos za zapošljavanje (1,7%). Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Na temelju članka 9., stavka 1. točke 1. ZOMO kao osoba u radnom odnosu Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar.nov., broj 115/16) za osobe u radnom odnosu koje su istovremeno kod poslodavca članovi uprave trgovačkog društva (ili izvršni direktori trgovačkog društva ili izvršni upravitelji zadruge), nije bila propisana visina osnovice za obračun doprinosa, nego su se na njih primjenjivale odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Nar.nov., broj 39/13) kao i na ostale radnike. Počevši od 1. siječnja 2017., Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, odredbom članka 5. izmijenjen je članak 21. stavak 2. na način da je propisano da za osiguranika po osnovi radnog odnosa mjesečna osnovica (plaća, odnosno primitak od nesamostalnog rada) ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu koji uređuje obveze poslodavca prema radniku, i ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice, odnosno za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Prema Naredbi o iznosima osnovica za o obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu,prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017. iznosi 8.020,00 kn, pa tako počevši od 1. siječnja 2018. za zaposlenog člana uprave najniža mjesečna osnovica iznosi 5.213,00 kn (obračunavaju se doprinosi minimalno na navedenu osnovicu, ali tek za plaću za siječanj 2018.). Prema tome, članu uprave koji se u 2018. godini zapošljava prema ugovoru o radu na puno radno vrijeme, kojem je bruto-plaća utvrđena u iznosu manjem od 5.213,00 kn (ali ne manje od minimalne plaće 3.439,80 kn), osnovica za obračun doprinosa za puno radno vrijeme utvrditi će se u iznosu od 5.213,00 kn. Treba istaknuti da je navedena propisana osnovica za obračun doprinosa za puno radno vrijeme, pa se za nepuno radno vrijeme osnovica smanjuje razmjerno ugovorenom broju sati.

Važno je upozoriti na obvezu poslodavca da svaku promjenu radnog vremena prijavi Zavodu putem prijave o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P/obrazac e-M3P) u roku 24h od nastale promjene.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/direktor-zaposlenik-poduzeca-uniqueidmRRWSbk196FxrPUATdrQkIwYDiCmfY-r0k_EOtThzoRuj8kYACWkhA/?uri_view_type=5

direktor_-_zaposlenik_poduzeca.txt · Last modified: 2018/07/30 04:42 by gasparovic