User Tools

Site Tools


datum_u_ira_knjizi_14.06.2013

Datum u IRA knjizi

Pitanje:

Zanima me je li zakonski obvezno knjigu IRA ispisivati po datumu isporuke dobara ili usluga, ili je potrebno po datumu dokumenta? Mora li u saldakonte datum valute ići od datuma izrade računa ili od datuma računa, koji mogu biti različiti?

Odgovor:

Knjiga IRA se treba ispisivati po datumu dokumenta. Datum dokumenta bi trebao biti datum isporuke robe, jer je navedenog dana roba izašla iz skladišta ili je izvršena usluga te počinje dužničko-vjerovnički odnos. Ukoliko kod vas to nisu isti datumi onda moramo gledati odredbe članka 118. Pravilnika o PDV-u (NN 47/95 do 136/12.). Članak 118. Pravilnika propisuje kako se treba ispunjavati PDV obrazac za obračunsko razdoblje pod koji pripadate. Pod točkom II. iskazuju se podaci o oporezivim isporukama te poreznoj obvezi, odnosno kao obavezu poreza morate prijaviti zbroj knjige izlaznih računa za navedeno razdoblje, zbroj iz knjige IRA primljenih predujmova i nezaračunate usluge, po propisanim stopama. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunatim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene.

Iz navedenog proizlazi da ako je roba ili usluga isporučena sredinom mjeseca, da nije bitno da li je datum 15. ili 18. u mjesecu na izdanom računu, ulazi u porezno razdoblje za prijavu obveze poreza na dodanu vrijednost. Problem nastaje kada se radi o isporukama na kraju mjeseca. Ako je roba isporučena 31. u mjesecu, a račun izdan sa datumom slijedećeg mjeseca, onda je morate prijaviti kao nezaračunatu uslugu na PDV obrascu na temelju otpremnice ako je u pitanju roba. Kod vas će obveza PDV biti u redu prijavljena, ali vaš kupac si neće moći odbiti pretporez ako pripada tom obračunskom razdoblju. Kod izdavanja izlaznih računa moramo paziti da je naša obaveza PDV-a drugoj strani pretporez.

U salda konte ide datum izrade računa.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.racunovodja.hr/datum-u-ira-knjizi-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpLE6ikQ2ia0Q/?justlogged=1

datum_u_ira_knjizi_14.06.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)