User Tools

Site Tools


darivanje_fizickim_osobama_za_zdravstvene_potrebe

Darivanje fizičkim osobama za zdravstvene potrebe

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Prema Zakonu o porezu na dobit porezno priznatim troškovima darovanja se smatraju darovanja u naravi ili novcu učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, sportske, vjerske, ekološke, humanitarne, zdravstvene i druge općekorisne namjene udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu sa posebnim propisima, uz uvjet da takva darovanja ne prelaze 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Darovanja koja prelaze 2% ukupnih prihoda i darovanja u inozemstvo nisu porezno priznat trošak i uvećavaju poreznu osnovicu Poreza na dobit.

Između ostaloga Zakon propisuje da se porezno priznatim troškom smatra i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba, a koje nije plaćeno osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Darovanje mora biti obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove gdje se obavlja liječenje, na temelju vjerodostojnih isprava. Vjerodostojne isprave su potvrde o izvršenom plaćanju na žiro račun primatelja, potvrde o primitku dobra, računi za zdravstvene usluge i slično.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, primitci fizičkih osoba za zdravstvene potrebe se ne smatraju dohotkom ukoliko zdravstvene potrebe nisu plaćene osnovnim, dodatnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Plaćanje nastalih izdataka mora biti isplaćeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove gdje se obavlja liječenje i to na temelju vjerodostojnih isprava. Darovanje se priznaje do visine stvarno nastalih troškova liječenja. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti utrošena na zdravstvene potrebe primatelja, neutrošeni dio se smatra oporezivim primitkom.

Davatelj darovanja je dužan voditi evidenciju o danim darovanjima koja mora sadržavati najmanje podatke o nadnevku darovanja, imenu i prezimenu i OIB-u primatelja, načinu isplate i svoti koja se daruje.

Ukoliko je osoba koja je primila donaciju uzdržavani član na nečijoj Poreznoj kartici, i ta je donacija veća od 13.000 kuna, ili ostali primici osobe, skupa sa tom donacijom prelaze 13.000 kuna, ta osoba ne može biti uzdržavani član.

Naime, članak 36. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak navodi da se uzdržavanim članom smatra fizička osoba čiji oporezivi primitci, primitci na koje se plaća porez i drugi primitci koji se ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos od 13.000 kuna. Prema čl. 36 st. 5 Zakona o porezu na dohodak darovanje za zdravstvene potrebe fizičkih osoba nije navedeno u iznimkama koje ne ulaze u izračun od 13.000 kuna, stoga osoba koja primi darovanje iznad 13.000 kuna ne može biti uzdržavani član.

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-hb-ekonom/novosti/darivanje-fizickim-osobama-za-zdravstvene-potrebe/

darivanje_fizickim_osobama_za_zdravstvene_potrebe.txt · Last modified: 2017/06/29 00:16 by gasparovic