User Tools

Site Tools


cuvanje_knjigovodstvenih_i_poslovnih_knjiga

Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga

Novim Zakonom o računovodstvu (N.N. 109/07) propisano je čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga.

Čuvanje knjigovodstvenih isprava

Članak 7.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.
(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se i to:
1. isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno,
2. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glav¬nu knjigu – najmanje jedanaest godina,
3. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(3) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.
Poduzetnici imaju obvezu vođenja dvostavnog knjigovodstva, iz navedenog proizlazi slijedeće razvrstavanje poslovnih knjiga:
A) Temeljne knjige – dijele se na: - dnevnik i - glavnu knjigu
B) Pomoćne knjige – dijele se na: - analitičke evidencije i - druge pomoćne knjige

Čuvanje poslovnih knjiga

Članak 10.

(1) Poslovne knjige moraju se zaključiti na kraju poslovne godine i čuvati u rokovima koji su propisani ovim Zakonom.
(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glav¬na knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir i mora se potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis ili se mora otiskati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora ju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika.
(3) Poslovne knjige čuvaju se i to:
1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,
2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(4) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.

cuvanje_knjigovodstvenih_i_poslovnih_knjiga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)