User Tools

Site Tools


cuvanje_djece_postaje_registrirana_obrtnicka_djelatnost_12.04.2013

Čuvanje djece postaje registrirana obrtnička djelatnost

Djelatnost dadilje obrtnik može obavljati ako je upisan u Obrtni registar i imenik dadilja te ako ima odgovarajući poslovni ili stambeni prostor i opremu.

Hrvatski sabor 15. ožujka donio je novi Zakon o dadiljama, usklađen s europskim propisima, prema kojemu će se djelatnost dadilje moći registrirati kao obrt. Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina života u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.

Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavljat će osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja ih kao obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta. Djelatnost dadilje obrtnik može obavljati ako je upisan u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje i imenik dadilja te ako ima poslovni ili stambeni prostor i opremu koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje (taj uvjet ne mora biti ispunjen ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru roditelja).

Zakon propisuje da dadilja može biti osoba koja je poslovno sposobna, ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Hrvatskoj, ima opću zdravstvenu sposobnost za rad koju dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi, nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak. Dadilja ne može biti osoba koja ima izrečenu sigurnosnu ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te izrečenu prekršajno-pravnu sankciju za nasilje u obitelji.

Actarius Grupa d.o.o. info@actarius.hr

izvor: HOK publikacije: obrtničke novine broj 148

cuvanje_djece_postaje_registrirana_obrtnicka_djelatnost_12.04.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)