User Tools

Site Tools


clanarina_i_pdv_-_neprofitne_organizacije

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Članarina i PDV

Pitanje;

Udruga je donijela odluku o ubiranju članarine od svojih članova. Treba li udruga obračunavati i platiti PDV na ovaj prihod budući da je za svoju gospodarsku djelatnost ušla u sustav PDV-a? Treba li za ubranu – naplaćenu članarinu ispostavljati izlazne račune?

Odgovor:

Članarine su česti prihod neprofitnih organizacija posebno onih čiji su ciljevi osnivanja i djelovanja vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi. Tim prihodima članovi pomažu obavljanje neprofitne djelatnosti takvih organizacija.

Porez na dodanu vrijednost obračunava se i plaća prema odredbama: Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. od 47/95 do 94/09 – u nastavku teksta: Zakon) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br 149/09 i 89/11 – u nastavku teksta: Pravilnik). Prema odredbi čl. 2. st. 1. Zakona, PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu.

Ako udruge, osnovane na temelju posebnih propisa, radi ispunjavanja svojih statutom utvrđenih zadaća ubiru članarinu, članarina ne predstavlja naknadu za isporuku dobara, odnosno obavljanje usluga uz uvjet da se utvrđuje po određenom ključu jednako za sve članove (čl. 24. st. 1. i st. 3. Pravilnika).

Budući da je zakonodavac izrijekom naveo da članarine nisu naknada za poduzetničku djelatnost neprofitnih organizacija, na članarine se ne obračunava i ne plaća PDV, pa niti u slučaju kad je zbog neke svoje poduzetničke djelatnosti neprofitna organizacija ušla u sustav PDV-a. Prilikom uvođenja naplaćivanja članarine neprofitna organizacija treba voditi brigu o tome da naplata članarine ne upućuje na to da je članu pružena usluga ili isporučeno dobro. Ako neprofitna organizacija za prikupljanu članarinu obavlja određene isporuke dobara odnosno usluga tada članarina predstavlja naknadu za te isporuke (čl. 24. st. 2. Pravilnika) te je oslobođena obračunavanja i plaćanja PDV-a, samo pod uvjetima iz čl. 22. Zakona, tj. za prihod do 85.000,00 kuna.

U slučaju kad neprofitna organizacija ubire članarinu koja ne predstavlja naknadu za isporuku dobara uli usluga za obvezu plaćanja takve članarine neprofitna organizacija ne ispostavlja izlazni račun.

Neprofitna organizacija obavezno ispostavlja račun za članarinu koja predstvlja naknadu za isporuku dobara ili usluga u kojem obračunava 23% PDV-a ili uz navođenje da PDV nije obračunat temeljem odredbi čl. 22. Zakona, što znači da u prethodnoj kalendarskoj godini nije ostvarila godišnju vrijednost oporezivih isporuka veću od 85.000,00 kn.

Izvor: Ripup 02/12, str. 16.

clanarina_i_pdv_-_neprofitne_organizacije.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)