User Tools

Site Tools


cashflow_od_a_do_z--izvjestaj_o_novcanom_toku_-_sto_trebate_znati

Cashflow od A do Ž--Izvještaj o novčanom toku - što trebate znati?

Svjedoci smo vrlo rasprostranjene nelikvidnosti ekonomskog sustava gdje je naplata potraživanja iznimno otežana i neizvjesna. Uspješno upravljanje novčanim resursima zbog toga je od iznimne važnosti za svaku tvrtku. Da bi mogli kvalitetno upravljati novcem moramo imati točne i pravovremene informacije.

Pojednostavljeno, novčani tok je priljev i odljev novčanih ekvivalenata. Izraz „Cash“ (gotovina ) u međunarodnoj terminologiji nije samo gotovinski novac već uključuje i sav novac na žiro računu, u blagajni, potraživanja za depozite, čekove i sve ostale instrumente koje možemo u kratkom roku pretvoriti u novac. Ovo je vrlo važno znati jer mnogi u Hrvatskoj griješe pa novcem smatraju samo fizički novac koji drže u ruci.

Novčani tok kao feedback Slikovito možemo reći da je novčani tok „novčanik“ svakog poduzetnika u koji se slijeva novac od naplata potraživanja i odlijeva uslijed plaćanja različitih obveza. Novac je ustvari ključni resurs koji pojedino trgovačko društvo „drži na životu“. Izvještaj o novčanom toku omogućuje menadžmentu procjenu uspješnosti upravljanja gotovinom kao i procjenu budućih tokova gotovine kako ne bi eventualno došlo do blokade žiro računa. Uz to izvještaj o novčanom toku služi za prijenos informacija menadžerima, investitorima, ali i kreditorima o priljevima i odljevima novca tijekom jednog obračunskog razdoblja. Ovdje treba naglasiti da se dobitak ili gubitak iz računa dobitka i gubitka(RDG) i ostvarenje povećanja ili smanjenja gotovog novca u praksi skoro nikada neće podudarati.

• RDG Prihodi – Rashodi = Dobit

• Novčani tok Primici – Izdaci = Novac

Vrlo je bitno prepoznati razliku. Mnogo je primjera kada je trgovačko društvo ostvarivalo visoke stope dobiti, a istodobno bankrotiralo iz razloga manjka gotovine uslijed nemogućnosti naplate potraživanja ili sličnih razloga. Ovakva vrsta neposredne opasnosti posebno je izražena danas u Hrvatskoj i gotovo da nema tvrtke koja može zanemariti važnost upravljanja likvidnim sredstvima.

Dva su načina kako možemo izraditi Izvještaj o novčanom toku:

Direktna metoda

1. Izravna ili direktna metoda

2. Neizravna ili indirektna metoda

Pri korištenju izravne ili direktne metode specificiraju se sve stavke novčanih primitaka, a odbijaju stavke novčanih izdataka. Ova metoda se zove izravna iz razloga što se svaka stavka primitka i izdatka određuje neposredno. Pri tome se novčani tok prikazuje u tri glavne skupine, a to su:

• operativne aktivnosti

• investicijske aktivnosti

• financijske aktivnosti

Pri tome je bitno točno utvrditi iz koje vrste aktivnosti dolazi(odlazi) novac kako bi dobili ispravnu podlogu za analizu i odlučivanje. Direktna metoda obično se smatra i nešto jednostavnijom za izradu.

Indirektna metoda

Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj ili indirektnoj metodi ne prikazuje posebno stavke primitaka i izdataka već prikazuje novac osiguran od operativnih aktivnosti u obliku neto dobiti. Neto dobit nakon toga korigiramo za stavke promjene na računima koji utječu na novčani tok i stanje novca kao što su npr. kupci, dobavljači, povećanje/smanjenje zaliha, povećanje/smanjenje vrijednosti imovine. Iz ovog vidimo da do novčanog toka dolazimo na neizravan način.

Na primjer amortizacija dugotrajne imovine koja predstavlja trošak i rashod u smislu RDG-a ne predstavlja novčani izdatak te ju iz tog razloga dodajemo neto dobitku kao pozitivnu stavku(amortizacija je umanjila neto dobit, a ne predstavlja istodobno odljev novca).

Izrada i analiza izvještaja o novčanom toku pruža nam važne informacije o rezultatima upravljanja novčanim resursima te sposobnosti u savladavanju rizika poslovanja kroz osiguravanje likvidnosti i solventnosti trgovačkog društva. Uz to daje nam ključne informacije za procjenu kvalitete zarada, stupnju obnovljivosti poslovnih resursa te stupnju konkurentnosti na tržištu. Ocjena uspješnosti upravljanja novčanim tokovima u praksi se najčešće izvodi na temelju horizontalne analize te na temelju odnosa neto novčanih tokova i ukupnih prihoda. Pod horizontalnom analizom podrazumijeva se usporedba rezultata neto novčanih tokova tekućeg razdoblja u odnosu na prethodno razdoblje.

Iskoristite izvještaj o novčanom toku kao koristan alat za praćenje i upravljanje Vašim poslovanjem.

http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/vaznost-izvjestaja-o-novcanom-toku/

cashflow_od_a_do_z--izvjestaj_o_novcanom_toku_-_sto_trebate_znati.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)