User Tools

Site Tools


autorski_honorar_iz_inozemstva

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Nova cesta 1, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/6460-500

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Autorski honorar iz inozemstva

Autorskim djelom, prema odredbama čl. 5. Zakona o autorskim i srodnim pravima, smatra se originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. U ista obično spadaju jezična, glazbena, dramska, koreografska i djela likovne umjetnosti, djela arhitektura, fotografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode i dr.

Ako je riječ o primitku po osnovu autorskog djela, tuzemna fizička osoba (autor) kojemu je primitak izvršen dužan je u roku od osam dana od dana primitka uplate iz inozemstva, a po osnovi autorskog djela, javiti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave (prema prebivalištu), a radi upisa u registar poreznih obveznika. Prijava u registar poreznih obveznika obavlja se na “RPO” obrascu, a isti se može preuzeti na web stranicama Porezne uprave. Obvezu upisa /prijave u registar poreznih obveznika imaju i fizičke osobe koje su jednokratno primile uplatu iz inozemstva po osnovu autorskog honorara.

Važno je da prilikom primitka novčanih sredstava iz inozemstva porezni obveznik (autor) procjeni je li u obvezi obračunati porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, s obzirom da o tome ovisi mora li na kraju godine (najkasnije do 28.02. sljedeće kalendarske godine) podnijeti poreznu prijavu (DOH obrazac) ili istu nije dužan predati.

Ako je riječ o primitku iz inozemstva po osnovu autorskog djela, prilikom obračuna poreza na dohodak, porezna osnovica umanjuje se za 30% paušalno porezno priznatih izdataka, a ako je riječ o umjetničkom djelu, za dodatnih 25% paušalnih izdataka (55% ukupno). Ovdje savjetujemo autore, kako ne bi ostali bez porezno priznatih umanjenja, da navedena umanjenja (od 30% ili 55%) obave najkasnije osam dana nakon primitka predujma, jer neoporezivi dio autorskog honorara ne može biti priznat u godišnjem obračunu poreza prilikom podnošenja porezne prijave (DOH obrasca).

Nadalje, vrlo je bitno utvrditi je li autorski honorar primljen iz države s kojom Repulika Hrvatska ima potpisan Međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili nema. Ako ugovor nije sklopljen, primjenjuju se odredbe poreznih propisa Republike Hrvatske, tj. autor (porezni obveznik u RH) ima obvezu u roku od osam dana samostalno obračunati porez na dohodak po stopi od 25% i možebitni prirez porezu na dohodak te Poreznoj upravi podnijeti obrazac JOPPD.

Ako Republika Hrvatska s državom isplatiteljem ima sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, potrebno je provjeriti ima li Republika Hrvatska isključivo pravo oporezivanja, odnosno je li prema odredbama Ugovora podijeljeno pravo oporezivanja zajedno s državom iz koje je dohodak i isplaćen, ili Republika Hvatska nema pravo oporezivanja, tj. porez na dohodak pripada državi iz koje je dohodak i isplaćen. Ako Republika Hrvatska nema pravo oporezivanja, autor (primatelj dohotka/porezni obveznik) dužan je o tome obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave i podnijeti Zahtjev za oslobođenjem od plaćanja predujmova poreza na dohodak u tuzemstvu, temeljem čl. 2. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/autorski-honorar-iz-inozemstva/11108

autorski_honorar_iz_inozemstva.txt · Last modified: 2016/05/24 00:21 by gasparovic