User Tools

Site Tools


autorski_honorar

Autorski honorar


Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za ona autorska djela koja su navedena u članku 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
To su jezična djela, glazbena djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, arhitekture, fotografska djela, audiovizualna i kartografska djela te prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.
Na primitke po osnovi ugovora o autorskom djelu plaća se porez na dohodak i prirez.

Obračun po osnovi ugovora o djelu vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez porezu na dohodak, što se može detaljnije provjeriti u registru propisa.
Prirez je dodatni porez čiju visinu, na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, određuje lokalna vlast.


Izvor: http://www.iusinfo.hr/Tools/Royalty.aspx

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr. info@actarius.hr

autorski_honorar.txt · Last modified: 2015/11/11 06:02 by gasparovic