User Tools

Site Tools


autorske_naknade_s_aspekta_poreza_na_dohodak-porezi_na_dohodak

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Porezi na dohodak -Autorske naknade s aspekta poreza na dohodak

Da bi se neko djelo definiralo kao autorsko, bitno je da je autor fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila te da se radi o originalnoj, intelektualnoj tvorevini. Za svoj rad autor će primiti honorar koji ugovori s isplatiteljem, a da bi se honorar mogao isplatiti potrebno je prethodno, u pisanom obliku sklopiti ugovor o autorskom djelu.

Prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Pobliže definirano, autorskim djelima smatraju se: jezična djela (pisana, govorna djela, računalni programi), glazbena djela, s riječima ili bez riječi, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela…

U poreznom se smislu autorska naknada, prema članku 32. st. 3. Zakona o porezu na dohodak definira kao drugi dohodak.

Drugi dohodak po osnovi primljenih autorskih naknada predstavlja razliku između svakoga pojedinačnog primitka što se ne smatra primitkom od slobodnih zanimanja ili od nesamostalnog rada (plaće) i propisanih izdataka.

Porezni obveznik je autor koji ostvaruje primitke. Autori, u pravilu ne moraju voditi poslovne knjige, već im isplatitelj dohotka obračunava honorar i davanja državi, sukladno sklopljenom ugovoru. Ugovor mora sadržavati bruto naknadu.

Također, ukoliko ukupna godišnja vrijednost isporuke (godišnja bruto naknada) u tekućoj godini prijeđe 85.000 kn , tada postoji obveza ulaska u sustav PDV-a od 1.1. naredne godine. Napominjemo kako od 1.1. 2013. stupa na snagu nova izmjena, kojom je prag za ulazak u sustav PDV podignut na 230.000,00 kn. U slučaju da godišnja vrijednost isporuka prijeđe prag od 85.000,00 kn postoji obveza izdavanja računa sa obračunanim PDV-om, a osnovica za obračun je ugovorena bruto naknada. Autor može samostalno odlučiti voditi poslovne knjige, što je svakako isplativo u slučaju da za izradu autorskog djela postoje značajniji troškovi koji umanjuju poreznu osnovicu poreza na dohodak.

Način oporezivanja autorskog honorara

Kao što smo prethodno spomenuli, kod autora koji ne vode poslovne knjige, autorski honorar obračunava isplatitelj, koji je ujedno i obveznik uplate poreza na dohodak. Porez na dohodak obračunava se po stopi od 25%, uz pripadajući prirez, ovisno o prebivalištu autora. Autorima koji ne vode poslovne knjige paušalno se priznaju izdaci u visini 30% primitaka od autorskog honorara.

Za umjetnike Zakon je definirao nešto drugačije odredbe:

ne postaju obveznici poreza na dodanu vrijednost po sili zakona ukoliko im godišnji iznos naknade prijeđe iznos od 85.000,00 kn;

• ako vode poslovne knjige, obvezne doprinose za umjetnike plaća država;

• paušalni izdaci priznaju se dodatno za 25% , dakle 30% plus 25% od bruto dohotka.

Stoga, svakako je važno kako tretirati pojedino djelo. Da li je riječ o autorskom ili umjetničkom djelu. U nastavku donosimo primjer obračuna autorskog i umjetničkog honorara.

Primjer obračuna honorara

Zaključak

Prema prethodno navedenom autorski honorari kao drugi dohodak u poreznom smislu predstavljaju tematiku koju definira Zakon i Pravilnik poreza na dohodak. Bitan je način na koji se tretira pojedino djelo, da li je riječ o autorskom djelu ili umjetničkom. Porezni tretman autorskih naknada ima velike prednosti, ako uzmemo u obzir da prilikom ostvarivanja takvog dohotka ne plaćamo doprinose. Napominjemo kako je važno znati prethodno navedene propise kako se prilikom oporezivanja ne bi krivo tretirala pojedina djela.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/novosti/autorske-naknade-s-aspekta-poreza-na-dohodak/

autorske_naknade_s_aspekta_poreza_na_dohodak-porezi_na_dohodak.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)