User Tools

Site Tools


agresivno_porezno_planiranje_-_izbjegavanje_ulaska_u_sustav_pdv-a

Agresivno porezno planiranje - izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Porezne prijevare i utaje poreza utječu na sve nas. Događaju se u našoj zemlji, diljem zemalja unutar EU i na globalnoj razini. Porezno planiranje je legitimno kada se obavlja u duhu zakona.

Razlika između poreznog planiranja i izbjegavanja poreza uglavnom se svodi na namjeru. Za razliku od utaje poreza, koja je protuzakonita, izbjegavanje plaćanja poreza putem poreznog planiranja unutar je granica zakona. Međutim, neki oblici izbjegavanja poreza putem agresivnog poreznog planiranja u suprotnosti su s duhom zakona jer iskorištavaju zakonska rješenja za svrhe za koje ih zakonodavac nije predvidio. U tumačenju onoga što je „zakonito” često se ide do krajnjih granica s ciljem maksimalnog umanjenja poreznih obveza. Tako primjenu pozitivnih zakonskih propisa koji omogućuju lakše i brže pokretanje poduzetništva kroz jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) dio poreznih obveznika koristi za izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a.

Primjer sheme za izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a: Društva A,B,C i D obavljaju gospodarsku djelatnost. Osnovana su od istog osnivača – odgovorne osobe. S poslovnim aktivnostima započinju 1. siječnja na način da obavljajući istu djelatnost nastavljaju poslovanje koje je na njih prenijelo povezano društvo koje je poslovalo u prethodnoj poslovnoj godini i poslovne aktivnosti obavljaju do 31. prosinca iste godine na istoj adresi, u istom poslovnom prostoru, koriste usluge istog knjigovodstvenog servisa, koriste ista osnovna sredstva, istu radnu snagu, iste dobavljače, ostvaruju milijunske promete po transakcijskom računu …… 31. prosinca poslovanje prenose na sljedeće novoosnovano povezano društvo, a svoje poslovne aktivnosti svode na minimum ili prestaju s radom.

Shema prikazuje namjerno iskorištavanje pozitivnih zakonskih propisa za izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a.

Porezna uprava usko surađuje s drugim tijelima Republike Hrvatske u prikupljanju različitih informacija s ciljem identifikacije poreznih obveznika koji svjesno sudjeluju u poreznim utajama i prijevarama.

Provedena porezna reforma, osim postizanja poreznog rasterećenja, ima za cilj povećanje transparentnosti u radu Porezne uprave. S tim u vezi Porezna uprava započela je s objavama informacija na svojim Internet stranicama o aktivnostima koje se provode, ali i svim bitnim informacijama za porezne obveznike o ispravnoj primjeni poreznih propisa.

Ovom objavom, Porezna uprava upozorava porezne obveznike na primjer ponašanja kojim porezni obveznici žele steći prednost na tržištu što predstavlja zlouporabu poreznog sustava i kršenje poreznih propisa, a što za sobom povlači kako odgovornost odgovornih osoba tako i obvezu podmirenja izbjegnutih poreznih obveza.

Stoga, objavom ovih informacija Porezna uprava želi porezne obveznike upoznati s uočenim pojavnostima zlouporabe poreznog sustava, kako se nenamjerno porezni obveznici ne bi različitim shema svog poslovanja doveli u situaciju da im Porezna uprava kroz postupke poreznog nadzora utvrdi zlouporabu poreznog sustava.

Zlouporaba poreznog sustava kojom porezni obveznici nastoje steći prednost na tržištu, nedopušteno je porezno ponašanje koje je potvrđeno presudama Europskog suda i koje su pravno obvezujuće za sve članice Europske unije pa tako i Republiku Hrvatsku. Primjerice primjena načela zlouporabe PDV-a proizlazi i iz slučaja Halifax (Halifax i dr. C-255/02). U navedenom slučaju, polazeći od činjenice da je poduzetnik osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti, Europski sud presudio je postojanje zlouporabe transakcije ako su ispunjena dva uvjeta:

  • bez obzira na formalne uvjete propisane odgovarajućim odredbama EU zakonodavstva i nacionalnog zakonodavstva koje ga prenose, ako promatrane transakcije rezultiraju nastankom porezne povlastice čija bi dodjela bila suprotna svrsi tih zakonskih odredbi i
  • ako iz brojnih objektivnih čimbenika proizlazi da je bitan cilj promatranih transakcija da se dobije porezna pogodnost i time nelojalna prednost na tržištu.

Polazeći od EU presuda te odredbi nacionalnog zakonodavstva, želi se osvijestiti porezne obveznike da korištenjem različitih odredbi iz različitih propisa moraju paziti da ne stječu neopravdane povlastice na tržištu koje se mogu ocijeniti kao zlouporaba sustava.

Zaključno, Porezna uprava upozorava na uočeno ponašanje – izbjegavanja upisa u sustav PDV-a. U takvim slučajevima Porezna uprava će kroz postupak poreznog nadzora dokazivati moguće postojanje zlouporabe sustava i provjeravati da li se različitim shemama poslovanja stječu neopravdane povlastice na tržištu, a koje imaju preduvjete zlouporabe poreznog sustava.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti uočite bilo koji pokazatelj prijevarnih shema/transakcija, molimo da o tome informirate Poreznu upravu putem forme “Pišite nam”, tema 'Prijava poreznih i drugih prekršaja' , podtema 'Prijava zlouporabe sustava PDV-a'.

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=2112&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FVijesti%2Easpx

agresivno_porezno_planiranje_-_izbjegavanje_ulaska_u_sustav_pdv-a.txt · Last modified: 2018/05/22 01:23 by gasparovic